เกี่ยวกับเรา

 
 
บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด

CONSTRUCTION MATERIAL SUPPLIER AND MAIN CONTRACTOR
SCG AUTHORIZED DEALER
 
      บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ได้เริ่มธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเริ่มต้นทางร้านจะอยู่ในย่าน ถ.ราชวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเริ่มต้นได้จัดตั้งขึ้นโดย นางสุรีย์ ศิริจันทร์ชื่น และนายเจริญ ศิริจันทร์ชื่น เมื่อปี พ.ศ. 2532 รวมระยะเวลากว่า 30 ปี
      ปัจจุบัน บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ได้ดำเนินกิจการเป็นร้านค้ายุคใหม่ในรูปแบบของธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้าง ทั้งค้าปลีก ค้าส่งและค้าโครงการ โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมไปถึงสินค้าตกแต่งและเคหะภัณฑ์ต่าง ๆ โดยรูปแบบการค้าเป็นระบบสากลภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน): Siam Cement Group (SCG) ภายใต้ชื่อ Cementhai Homemart: SCG Authorized Dealer
      นอกจากนี้ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ยังได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานราชการและงานเอกชน และการบริหารโครงการก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย
      ทาง บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจเจริญเติบโตคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนเชียงใหม่ คนไทยและอาเซียน ภายใต้การบริหารธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และกลายเป็นศูนย์รวมการจัดการและจัดหาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ครบวงจรต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 
 
วิสัยทัศน์: VISION

“เราจะจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

      ที่เชียงใหม่วีระวิศวการ เราไม่ได้เพียงแต่จัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าเราเท่านั้น แต่เรายังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและทีมบริหารโครงการที่มีประสบการณ์และความรับผิดชอบที่จะส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและดีที่สุดให้กับลูกค้าและเจ้าของโครงการของเรา

 

พันธกิจ: MISSION

      เชียงใหม่วีระวิศวการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในด้านการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ ระบบการก่อสร้างการบริหารโครงการในด้านต่างๆ ที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้าของเรา และเราพยายามจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีให้คงไว้ท่ามกลางธุรกิจการก่อสร้างที่เข้มข้นในปัจจุบันนี้

 

ทุนจดทะเบียน: REGISTERED CAPITAL 100 MILLION BAHT

 

ผู้บริหาร: MANAGEMENT TEAM
 

คุณสุรีย์ ศิริจันทร์ชื่น

SUREE SIRICHANCHUEN

 

กรรมการผู้จัดการ

MANAGING DIRECTOR

 

ประวัติการทำงาน: WORK EXPERIENCES

      จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างมากว่า 30 ปี จนถึงปัจจุบัน และในด้านธุรกิจการให้บริการ Concrete pump และเครื่องพ่นปูน Mortar มากว่า 15 ปี

      นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานราชการ งานเอกชน การบริหารจัดการงบประมาณและปริมาณวัสดุในโครงการก่อสร้างมากว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน

      ปัจจุบัน คุณสุรีย์ ศิริจันทร์ชื่น ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด

 

 

 

 

 

 

คุณแพน ศิริจันทร์ชื่น

PAN SIRICHANCHUEN

 

รองกรรมการผู้จัดการ

DEPUTY MANAGING DIRECTOR

 

ประวัติการทำงาน: WORK EXPERIENCES  

      จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท สาขาการบริหารการก่อสร้างระดับสากล จากมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

      ด้วยประสบการณ์การทำงานกับบริษัท Woh Hup Private Limited, Singapore ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ (Main contractor) เป็นเวลา 3 ปี ในตำแหน่งวิศวกรสนามและวิศวกรโครงการในงานก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่

      และประสบการณ์การทำงานกับ Langdon&Seah (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการและควบคุมงาน (Project management and construction consultant) เป็นเวลา 2 ปี ในตำแหน่งรองผู้จัดการโครงการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่, โรงแรมและอาคารโรงงาน 

      ปัจจุบัน คุณแพน ศิริจันทร์ชื่น ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด

 

หัวหน้าหมวดงาน: HEAD OF DEPARTMENT

คุณนฤมล ไชยวุฒิ
Ms.Naruemon Chaiwut
 
คุณพนารักษ์ ปวงจักรทา
   Ms.Panarug Puangjaktha               
คุณนราทิพย์ ศิริจันทร์ชื่น
  Ms.Narathip Sirichancheun              
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
Head of Human Resources Department
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
Head of Purchasing 
Department
หัวหน้าฝ่ายประมูลงาน
Head of Tender Department
 

 

คุณรัตนาพร สิงห์คำ
    Ms.Rattanaporn Singkhum       
คุณสุพัฒนา พรหมมา
    Ms.Supatthana Phromma         
คุณณฤทธิ์ ขจรฤทธิ์ 
Mr.Narit Khajornrit
 
หัวหน้าฝ่ายขาย
Head of Sales Department
 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
Head of Accounting Department
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีก่อสร้าง
Head of BIM Solution Department

 

OUR TEAM


Download Presentation