Current Projects

โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์
ก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์