ร้านนวล เบเกอรี่
เชียงใหม่

อาคารผ้บูริจาคร่างกายคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เชียงใหม่

ร้านกาแฟบริษัทเชียงใหมวีระวิศวการ จำกัด
เชียงใหม่